Текущи

  
logoeu.png  logonoir.png
 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 
 
 
 

Проектът "Твоят час"
 
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"yh4.jpg


Цели

      Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Специфични цели на проекта са: 
      1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка. 
      2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене. 
      3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области. 
      4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища. 
      5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. 
      6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците. 
      7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците. 
      8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда. 

Индикатори 

      1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата. 
      2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%. 
      3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.


      Презентация на проекта вижте тук.

      Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси вижте тук.

      Индивидуална образователна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси вижте тук.

      Повече информация за проекта вижте тук.
      
      Презентация "Грамотни граждани" вижте тук.

      Презентация "Хоби изкуство" вижте тук.

"Родителски ъгъл", програма Еразъм +, дейност КД2
 
Родителски ъгъл е проект за стратегическо партньорство между училища, в рамките на програма ЕРАЗЪМ+.Той има за цел да подготви единен европейски анализ на добри практики в училищата в сътрудничество с родителите на учениците, след което да бъде създадена една обща стратегия за образование и сътрудничество родители. Анализът на добри практики ще бъде направено в рамките на 5 училища от всяка страна-партньор: Полша, Словения, Португалия, Великобритания, Турция, България и Босна и Херцеговина. Повече за проекта на страницата му в интернет: www.parentscorner.eu и във Фейсбук: https://www.facebook.com/Parents-Corner-459468524260607.
 
 
 
 
 
Грамотни в глобалния свят на двадесет и първи век.

Проектът "Грамотни в глобалния свят на 21 век" се реализира по програма Еразъм+, КД1. Той е насочен към повишаване на знанията и уменията на педагогическия персонал в училището, които  да провеждат ефективен и качествен учебен процес без отпаднали ученици. Реализирането на тази идея ще бъде чрез обновяване на използваните методи и включването  на ИКТ и Интернет инструменти за управление на качеството на обучение и комуникация с родители, живеещи в чужбина. В хода на проекта ще бъде отделено особено внимание за включване в дейностите по проекта на  учениците със специални образователни потребности. Ключова цел е бъдеща съвместна дейност с колеги от Програмни страни на Еразъм+.