План-прием

 
 
PDF icona.pngЗаповед № РД-08-805/29.03.2018 г. за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2018/2019 година, брой на паралелките в първи и пети клас и брой на учениците в тях.