Планове и стратегии

 
 
PDF icona.pngПлан за дейността на училището през учебната 2017/2018 година
 PDF icona.pngСтратегия за развитие на училището
 PDF icona.pngЕтичен кодекс на училището
PDF icona.pngПрограма за превенция на ранното напускане на училище
PDF icona.pngПрограма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи