Администрация

  
Снежана Тодорова Евтимова- Главен счетоводител
Ангел Николов Мраценков- Администратор информационнo обслужване
Македонка Кирилова Христова- Завеждащ АТС
Анелия Георгиева Стойчева- Домакин
Виолета Благоева Узунова- Библиотекар
Росица Пенкова Борисова- Медицинска сестра